Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRIMAFOOD

Rozdział 1
Warunki ogólne, definicje

§1
W niniejszym regulaminie określono zasady świadczenia usług przez „PRIMAFOOD” CATERING DIETETYCZNY prowadzonego przez Drejk Kaźmierczak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ukryta 5, 02-654 Warszawa, NIP: 6692149737, KRS: 0000115701

1. Do spraw nieustalonych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

§2
Definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie:
1. Spółka- właściciel „PRIMAFOOD” CATERING DIETETYCZNY Drejk Kaźmierczak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Ukryta 5, 02-654 Warszawa, NIP: 6692149737, KRS: 0000115701
2. Usługa- obejmuje czynności związane z przygotowaniem i dostarczaniem posiłków przez spółkę
3. Usługobiorca- osoba korzystająca z usług oferowanych przez spółkę będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.
4. Cennik- cena usługi świadczonej przez spółkę, który podlega publikacji na stronie www.primafood.pl oraz na materiałach promocyjnych spółki.
5. Punkt odbioru- miejsce świadczenia usługi przez spółkę, w którym możliwy jest odbiór osobisty usługi.
6. Zamówienie- stanowi usługę świadczoną przez spółkę, którą nabywa usługobiorca
7. Dieta- zestawy posiłków przygotowywanych przez spółkę obejmujące ustalone warianty kaloryczności.

ROZDZIAŁ II
Dane szczegółowe

§3
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wybrana przez usługobiorcę, która obejmuje następujące warianty diety:
1) Dieta optymalna
2) Dieta Wege
3) Dieta Wege+Ryby
4) Dieta NO FISH
5) Dieta Office Box
6) Dieta Sirtfood
7) Dieta Domowa
2. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w zgrzewanych folią plastikowych opakowaniach, na których znajduje się etykieta z nazwą posiłku oraz informacją o możliwych występujących w posiłkach alergenach. Dieta dostarczana jest w papierowych torbach opatrzonych logiem firmowym „PRIMAFOOD” CATERING DIETETYCZNY.
3. Ceny obowiązujące na dzień podjęcia przez usługobiorcę zamówienia są przedstawione w cenniku, o którym mowa w §3 ust. 4 niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w cenach wymagają opublikowania stosownej informacji na stronie www.primafood.pl

§4
Złożenie zamówienia przez usługobiorcę
1. Chcąc nabyć usługę, klient jest zobowiązany do złożenia zamówienia w jednej z ustalonych form:
1) za pośrednictwem formularza pytań na stronie www.primafood.pl
2) za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres mailowy spółki:
3) za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem: 605665515
4) w punkcie odbioru
2. Klient przy składaniu zamówienia obowiązuje się do przekazania spółce danych niezbędnych do właściwego wykonana usługi, tj. informację o wybranej diecie, adresu dostawy (w tym kodu dostępu do części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), numeru telefonu.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do usługobiorcy o udostępnienie innych danych, które są niezbędne do realizacji usługi, a które nie zostały wymienione w §4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§5
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych
Więcej na ten temat w zakładce „Polityka Prywatności”

§6
Płatności usługobiorcy za usługę
1. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia płatności za usługę zgodnie z danymi zawartymi w cenniku przed rozpoczęciem dostaw zamówienia
2. Spółka ustala następujące metody płatności
1) przelew bankowy
2) system płatności elektronicznych udostępniony na stronie internetowej „PRIMAFOOD” CATERING DIETETYCZNY www.primafood.pl
3. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania danych do przelewu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia przez usługobiorcę.
4. Za dzień dokonania opłaty za usługę uważa się:
1) w przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszego regulaminu to dzień okazania przez usługobiorcę dowodu uiszczenia opłaty, a w przypadku jego braku, dzień zaksięgowania przelewu przez spółkę na jej koncie bankowym
2) w przypadku metody płatności, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 2) niniejszego regulaminu, to dzień dokonania wpłaty przez usługobiorcę za pomocą systemu płatności elektronicznych.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi, do czasu otrzymania od usługobiorcy należności za usługę. Przedłużenie terminu realizacji usługi z tej przyczyny, powinno poprzedzić poinformowaniem o tym fakcie usługobiorcy przez spółkę, poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość sms, na podany przez usługobiorcę numer kontaktowy.

§7
Dostawa i odbiór osobisty usługi
1. Dostawy zamówienia odbywają się w zasięgu miast wskazanych w strefie dostaw przedstawionej na stronie internetowej „PRIMAFOOD” CATERING DIETETYCZNY www.primafood.pl.
2. Dostawa zamówienia może odbyć się poza określony zasięg miast po otrzymaniu stosownej prośby od usługobiorcy, który zobowiązuje się do zapłacenia dodatkowej należności za dostawę usługi, o wysokości której poinformuje spółka przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3. Dostawy odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach, w zależności od strefy dostaw:
A) w Trójmieście i okolicach – od 16:00 do 00:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie usługi lub poprzedzającego następny dzień świadczenia usługi
B) w pozostałych miastach ujętych w strefie dostaw – od 2:00 do 7:30 w dniu rozpoczęcia usługi lub dniu poprzedzającym dzień świadczenia usługi
3. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy usługi z przyczyn związanych z brakiem technicznej możliwości wykonania usługi. Spółka zobowiązuje się do poinformowania o takim fakcie usługobiorcę przynajmniej jeden dzień przed przewidywanym terminem dostawy usługi.
4. Odbiór osobisty usługi odbywa się w punkcie odbioru znajdującym się w Jastrzębiej Górze, w godzinach od 15:00 do 21:00

§8
Zmiana usługi i rezygnacja z jej świadczenia
1. Usługobiorca jest uprawniony do zmiany usługi lub rezygnacji z jej świadczenia.
2. Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania spółki o zamiarze zmiany usługi lub z jej rezygnacji, w jeden ze sposobów wskazanych w §4 ust. 1 pkt 1-4.
3. O zmianie lub rezygnacji z usługi usługobiorca jest zobowiązany poinformować spółkę nie później niż w terminie 3 dni od planowanej daty zmiany lub anulowania usługi.
4. Usługobiorca może nie później niż w terminie 3 dni zawiesić świadczenie usługi (lecz okres ten nie może być dłuższy niż 3 tygodnie). Dotyczy to przypadków losowych, przez które usługobiorca nie jest w stanie przez dany czasu korzystać z usługi, ale nie chce jej całkowicie anulować.
5. W przypadku, o którym mowa w §8 ust. 4 niniejszego regulaminu, świadczenie usługi przez spółkę wydłuża się o okres, w którym została zawieszona. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za okres zawieszenia świadczenia usługi.
6. W przypadku całkowitej rezygnacji ze świadczenia usługi przed okresem jej zakończenia, usługobiorcę obowiązuje pokrycie kosztów za jej świadczenie, w ilości proporcjonalnej do czasu trwania tej usługi. Pozostała kwota zostanie zwrócona usługobiorcy przez spółkę w terminie 7 dni od daty zakończenia świadczenia usługi.

§9
Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu usługi lub sposobu jej świadczenia ze złożonym zamówieniem lub postanowieniami niniejszego regulaminu, usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie oraz przesłana na adres email spółki: kontakt@primafoodcatering.pl
3. Rozpoczęcie rozpatrywania reklamacji nastąpi nie później niż po upływie 48h od daty jej wpływu. O tym fakcie, usługobiorca zostanie poinformowany przez spółkę wiadomością email.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez usługobiorcę, spółka poinformuje o możliwości wymiany zamówienia lub zagwarantuje całkowity zwrot kosztów usługi, w zakresie dotyczącym reklamacji.
5. W przypadku złożenia reklamacji związanej z błędami świadczenia usługi przez spółkę z winy usługobiorcy lub niedostarczenia przez usługobiorcę reklamowanego przedmiotu zamówienia do punktu odbioru, spółka zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji.
6. Szczegółowe informacje o zasadach składania reklamacji i dochodzenia swoich prac przez usługobiorcę względem niezadowalającej jakości usług, można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta oraz organizacji społecznych, statutowo zajmujących się ochroną praw konsumenta.

§10
Polityka prywatności
1. Administratorem danych usługobiorców jest spółka, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Kontakt z osobą nadzorującą dane osobowe w spółce jest możliwy drogą elektroniczną na adres: iodo@primaveraspa.pl
3. Dane osobowe podawane we wszystkich formularzach dotyczących świadczenia usługi traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom nieuprawionym.

§11
Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do korzystania z usługi spółki, usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego treści.
2. Posiłki przygotowane w ramach świadczenia usługi przez spółkę mogą zawierać alergeny, co zostanie wyszczególnione na etykiecie, o której mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu. W posiłkach mogą występować inne alergeny w śladowych ilościach, które mogą pochodzić z procesu związanego z ich przygotowaniem.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1169/2011 składnikami żywności stanowiącymi alergenami są:
1) skorupiaki i produkty pochodne,
2) jajka i produkty pochodne,
3) zboża przez zawartość glutenu,
4) ryby i produkty pochodne,
5) orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,
6) soja i produkty pochodne,
7) mleko i produkty pochodne
8) orzechy tj. migdały, orzechu laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy macadamia, orzechy queensland i produkty pochodne,
9) seler zwyczajny i produkty pochodne,
10) gorczyca i produkty pochodne,
11) nasiona sezamu i produkty pochodne,
12) dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
13) łubin i produkty pochodne,
14) mięczaki i produkty pochodne.